ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


α) Ο παρών ιστότοπος (website) αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου (καλούμενος εφεξής ως «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΥΖΑΝΤΕΙΚΟ», με έδρα τη Βασιλική Καλαμπάκας, ΤΚ 42200, ΑΦΜ 159079541, ΔΟΥ Τρικάλων, Αρ. ΓΕΜΗ 155055053000, τηλ: 00306978843526, φαξ: ———–, e-mail: info@byzanteiko.gr, (καλούμενη εφεξής ως «Εταιρεία»).
β) Το παρόν περιλαμβάνει τους όρους χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
γ) Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ (€) και περιλαμβάνουν τον νόμιμο Φ.Π.Α.
δ) Κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος διέπεται από τις δημοσίας τάξεως αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του Νόμου και τους όρους του παρόντος καθώς και αυτούς που τυχόν συμφωνηθούν εγγράφως μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη. Προφορικοί ή άλλοι όροι δεν ισχύουν.
ε) Κάθε χρήστης που έρχεται σε επαφή με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή/και προβαίνει σε χρήση των σχετικών υπηρεσιών αυτού, θεωρείται ότι συναινεί με την εφαρμογή των όρων του παρόντος, αποδέχεται δε αυτούς ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. Χρήστης ο οποίος δεν συμφωνεί/διαφωνεί με το σύνολο των όρων ή μέρος αυτών οφείλει να απέχει από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Τυχόν διαφωνία του, σε περίπτωση συνέχισης της χρήσης, σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την εφαρμογή του συνόλου των όρων.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από οποιονδήποτε επισκέπτη διέπεται από τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ιστοχώρου. Η εν λόγω αναφερομένη ανεπιφύλακτη αποδοχή των ως άνω όρων, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστοχώρου. Ειδικότερα, η αποδοχή των όρων τεκμαίρεται αμάχητα από τη στιγμή, που οι όροι αυτοί ενυπάρχουν σε εμφανές σημείο και η πρόσβαση σε αυτούς υποδεικνύεται και διευκολύνεται με πρόσφορα μέσα κατά τα συναλλακτικά ήθη. Η ιστοσελίδα, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος δικτυακού χώρου στα πλαίσια του νόμου.. Η χρήση του παρόντος δικτυακού χώρου και των παρεχομένων σε αυτόν υπηρεσιών προϋποθέτει, αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον επισκέπτη των προϋπαρχόντων όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις από την ιστοσελίδα. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των όρων (χρήσης – λειτουργίας ιστοχώρου και συναλλαγών), δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία του παρόντος ιστοχώρου ή/και των σε αυτόν παρεχομένων υπηρεσιών, για λόγους συντήρησης, βελτίωσης κ.α., οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που αντλούν επισκέπτες και τρίτοι φορείς από το νόμο ή από σύμβαση με την ιστοσελίδα. Επίσης, οι επισκέπτες υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του δικαίου του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, που από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου (άρθρ. 28, παρ. 1, Σύνταγμα 1975/1986/2001), να σέβονται και να τηρούν κάθε νόμο Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς Δικαίου, ο οποίος εφαρμόζεται στη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων τους (αρθρ. 281 Α.Κ.).

ΕΥΘΥΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις πληροφορίες, που παρέχει η ίδια στον παρόντα δικτυακό τόπο, εφόσον οφείλει και είναι σε θέση κατά τις διατάξεις του νόμου να γνωρίζει την ακρίβεια και τη νομιμότητά τους και με την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών ή επουσιωδών παρόμοιων παραλείψεων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που βρίσκουν εφαρμογή σε θέματα ευθύνης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, η ιστοσελίδα απαλλάσσεται της ευθύνης για το περιεχόμενο, που τρίτοι τυχόν δημοσιεύουν στον παρόντα δικτυακό τόπο, καθ’ όσον ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις πρόνοιας και ελέγχου, που προβλέπει ο νόμος.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι επισκέπτες υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, την ηλεκτρονική αλληλογραφία του ιστοχώρου, τους χώρους συζήτησης (chat rooms) και τα fora (forums) ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκφρασης στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media), π.χ. instagram, facebook, κ.α., για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου, με οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, προκλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό, καθώς και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette). Ειδικότερα απαγορεύεται από τους χρήστες η 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων ( πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της σελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Η σελίδα δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

«Δεσμοί/Links» προς άλλα sites

Δεσμοί προς την σελίδα αυτή επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν κωδικό πρόσβασης.